Molecula

Fons CAT AHG 5 3.5 - Notaria de Castelló d'Empúries

Codi de referència

CAT AHG 5 3.5

Nivell de descripció

Fons

Títol

Notaria de Castelló d'Empúries

Data(es)

  • 1260-1799 (Creació i agregació)

Volum i suport

2.271 toms

Nom del productor

Notaria de Castelló d'Empúries (1210-1862)

Història del productor

La primera notícia que tenim de la institució notarial de Castelló d’Empúries consisteix en un privilegi del rei Pere II de 6/8 de març de 1210, com a resultat del tractat d’agregació del comtat d’Empúries a la confederació catalanoaragonesa, en el qual es pactà que el comteHug IV conservaria les regalies i la sobirania del comtat. Entre les regalies reservades
al comte hi havia precisament la facultat de crear notaris públics. En realitat a Castelló existiren dues notaries públiques que eren propietat del comte d’Empúries. Aquestes dues notaries no es podien agregar ni ajuntar en una de sola, i els notaris de l’una no podien associar- se amb els de l’altra, encara que això no impedia que un determinat
notari passés successivament de l’una al servei de l’altra. Ambdues tenien caràcter públic i eren totalment independents de l’escrivania de la cúria comtal, el fons documental de la qual alimentà l’arxiu que avui es conserva a l’Arxiu Ducal de Medinaceli, dins la secció “Ampurias”.

En el transcurs dels anys les dues notaries es conegueren amb els noms d’en Bofill i d’en Mallén, respectivament. La primera vegada que trobem el nom de la d’en Mallén, entre la documentació conservada, és en un llibre del notari Pere Serra de l’any 1294. L’any 1544 la notaria d’en Mallén havia passat a la Comunitat de Preveres de l’església major de la vila de Castelló, mantenint el caràcter de pública. A l’altra notaria pública, coneguda amb el nom d’en Bofill, s’hi constata la presència de notaris substituts, des de l’any 1279.

Els notaris i els escrivans es van associar a la confraria de comerciants i botiguers de Castelló, fundada el 1427, i posteriorment van constituir el Col·legi de notaris públics de la vila de Castelló i el comtat d’Empúries, documentat a partir del 1512. El Col·legi gaudia del privilegi d’exclusivitat de competències en l’àmbit de la seva jurisdicció i va subsistir fins a la moderna organització del Notariat, l’any 1862.

A la demarcació notarial de 1866, a Castelló d’Empúries se li assignà una notaria, que fou suprimida temporalment en la demarcació de l’any 1929.

Abast i contingut

El fons de l’AHG conté els llibres que s’han pogut conservar dels diferents notaris que exerciren a les notaries de Castelló d’Empúries entre els anys 1260 i 1799. El contingut és heterogeni i divers, amb una amplíssima tipologia de documents. A part dels registres notarials pròpiament dits (protocols, manuals i llibres de notes) i dels llibres de la cúria local, la documentació de la notaria de Castelló es veu enriquida pels llibres que els mateixos notaris portaven per a d’altres institucions, com la Universitat de Castelló, la Comunitat de Preveres, la Caritat Major, etc., així com també pels llibres d’administració dels negocis de diferents particulars.

Alguns llibres notarials mostren una especialització per raó del tipus de document (llibres de testaments, de censals, d’inventaris i encants) o bé, de vegades, per l’àmbit territorial d’actuació (llibres de dintre vila o llibres de fora vila). La majoria són intus villam, malgrat que en molts d’ells no s’hi expressi explícitament aquesta circumstància. El cas contrari s’acostuma a indicar mitjançant la nota extra villam.

La pròspera i important comunitat jueva de Castelló d’Empúries queda testimoniada a través dels Libri iudeorum.

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per noms de persones

Entities

Sistema d'organització

Els llibres que conformen la notaria de Castelló es troben classificats pel període de regència de cada notari. Dins de cada regència, els llibres es presenten en l’ordre següent: en primer lloc els llibres generals (protocols, manuals i llibres), a continuació els llibres especials per raó de tipologia documental (testaments, censals, inventaris i encants, etc.), seguits de les sèries de llibres d’institucions i de particulars (llibres d’administració senyorial, cúria, universitat, comunitats religioses, etc.), llibres de negocis particulars i, per acabar, llibres auxiliars de comptes i d’índexs. Les unitats de cada sèrie estan ordenades cronològicament. Els llibres corresponents a notaris no identificats van al començament.

Increments

Condicions d'accés

Accés lliure

Condicions de reproducció

Llengua(ües) dels documents

  • català
  • espanyol
  • llatí

Escriptura dels documents

Informació addicional sobre les llengües i escriptures

La documentació de l’edat mitjana està escrita majoritàriament en llatí. Progressivament s’hi utilitza el català. A partir del Decret de Nova Planta es comencen a trobar notes en castellà, per bé que, en general, durant el segle XVIII s’abandona el llatí i predominen les notes en català.

Instruments de descripció

FORT I OLIVELLA, Joan; SERNA I COBA, Èrika; SOLER I SIMON, Santi. Catàleg dels protocols del districte de Figueres (I). Barcelona:
Fundació Noguera, 2001. p. 91-341 (Inventari d’Arxius Notarials de Catalunya; 26).

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Documentació relacionada

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà custodia els llibres notarials del període de 1800 a 1903 d’aquesta mateixa notaria.
A l’Arxiu General de Protocols del Districte de Figueres, s’hi troben els protocols de Castelló d’Empúries de 1904 a 1978.
Als Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, s’hi conserva un protocol de Castelló d’Empúries de l’any 1448.

Bibliografia

BASSAS, Andreu. “Els privilegis de Castelló i del comtat d’Empúries”. Estudis Universitaris Catalans. Núm. 3 (Barcelona: Els Estudis, 1914). p. 250-305.

Bibliografia

MIRAMBELL I BELLOC, Enric. “Els protocols notarials històrics de Castelló d’Empúries”. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos.Núm. 12 (Figueres: Institut d’Estudis Empordanesos, 1977). p. 215-246.

Bibliografia

PUJOL I CANELLES, Miquel. "Un inventari de la notaria d'en Bofill fins al primer terç del segle XVII a Castelló d'Empúries". Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Núm. 21 (Figueres: Institut d’Estudis Empordanesos, 1988). p. 57-109.

Identificador(s) alternatiu(s)

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organismes relacionats

Llocs relacionats